021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

دستگاه اندازه گیری Co


سنجش مونوکسید کربن

بیشترین غلظت مجاز مونوکسید کربن در محل کار 30 ppm است. انتشار مونوکسید کربن می تواند به سرعت در فضاهای بسته و نیمه بسته تا حد خطرناکی تجمع پیدا کند. یک دستگاه سنجش مونوکسید کربن Testo امکان تشخیص مطمئن این گاز موذی را فراهم می کند.

یک CO متر Testo دارای ویژگی های زیر است:

  1. می توان بلافاصله با سرعت زیاد و بدون نیاز به هیچ گونه صفر کردن دستگاه از آن استفاده کرد.
  2. حتی در کمترین غلظت میتواند مونوکسید کربن را در محیط تشخیص دهد.
  3. راحتی و ایمنی در کارکرد.
  4. هشدار نوری و صوتی در صورت تجاوز از مقادیر حدی.


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی