021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

در تمامی فرایندهای شیمیایی، پتروشیمی، پالایشگاهی و نیروگاهی، پایش و مهار فرایند و مقادیر گازهای خروجی از استک، بدون سیستم‌های آنالایزر ترکیبات شیمیایی امکان پذیر نمی باشد. کنترل فرایند، بهبود کیفیت فراورده، حفظ محیط زیست و ایمنی فرایندها با سیستم های آنالایزر بدست می آید. امروزه سیستم مانیتورینگ و پایش مداوم آلاینده های خروجی از دودکش مراکز صنعتی و تولیدی مطابق با استانداردهای بین المللی TUV و MCERT جزء یکی از الزامات مراکز زیست محیطی به شمار می آید.

برخی از آنالایزرهای این برند :

آنالایزر گاز CO

BRO_2300_-_Serinus_30.pdf

آنالایزر گاز NOx 

BRO_2400_-_Serinus_40.pdf

آنالایزر گاز SO2

BRO_2500_-_Serinus_50.pdf

آنالایزر گاز  NH3

ECOTECH Serinus 44 NOx Gas Analyser spec sheet.pdf

آنالایزر گاز NO2

ECOTECH Serinus 60 spec sheet.pdf

آنالایزر گاز O3

ECOTECH Serinus 10 O3 Gas Analyser spec sheet.pdf