021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

اندازه گیری دما

مطمئناً هیچ پارامتر اندازه گیری مهم تر از دما وجود ندارد که ما روزانه با آن مواجه باشیم. دما پس از زمان اولین کمیتی است که انسان به کنترل آن فکر کرده است. در اکثر محیط‌های صنعتی، دما یکی از کمیت‌هایی است که مایل به کنترل یا اندازه گیری آن می‌باشیم. دسته بندی دمایی محصولات تستو به شرح زیر است: