021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

رطوبت نم شناسایی نم دیوار رطوبت فضای داخلی دستگاه تستو 635

شناسایی رطوبت در ساختمان

/moisture-detection

چگونه میتوان رطوبت و نم و یا حتی کپک را در داخل ساختمان با استفاده از دستگاه تستو 635 شناسایی کرد؟