021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

NOx

آنالیز گاز های خروجی دودکش با تستو

/analysis-of-the-gas-atmosphere

گاز های خروجی از دودکش ها در فرآیند های حرارتی تأثیر مهمی بر محیط زیست، مصرف انرژی، استفاده از منابع تجدید ناپذیر و غیره خواهد داشت. با نظارت و کنترل سیستم های ایجاد گازهای مضر با استفاده از آنالایزر های تستو به راحتی به نتایج دقیق دسترسی داشته باشید.در این مقاله به کاربرد این دستگاه پرداخته شده است.