021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

اهمیت پارامتر های محیطی

چرا پارامتر های محیطی برای آسایش بیشتر باید اندازه گیری شود؟

/co-co2-measurement-and-humidity

در این مقاله در مورد اهمیت اندازه گیری CO / CO2 و همچنین تاثیر آن بر بدن انسان صحبت شده است. در ادامه مبحث به رطوبت محیط و دلیل اهمیت آن پرداخته شده است.