محل نصب : ملی حفاری 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان و شرکت فولاد خزستان 

با حضور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار خوزستان، مدیر کل اداره محیط زیست استان خوزستان و مدیران محترم شرکت فولاد خوزستان.