عبارتست از اختلاف فشار بین دو نقطه متمایز یک سیستم. برای مثال جریان یک سیال در امتداد یک محدوده داخل یک لوله باعث ایجاد اختلاف فشار می‌شود و از آن برای تعیین فلو گاز یا سیال استفاده می‌شود، این اصل اساس کار صفحه روزنه‌دار است.
بنابراین سنجش فشار برابراست با فشار مطلق منهای فشار اتمسفر یا فشار مطلق جمع جبری فشار مطلق و فشار اتمسفر است.

یکی از عوامل بسیار مهم در کنترل آلاینده‌ها در اتاق تمیز این است که فشار اتاق تمیز را به صورت مثبت نگه داریم. در واقع برای آنکه کیفیت هوای اتاق تمیز حفظ شود، باید فشار این اتاق از اتاق‌های مجاور که کیفیت پایین‌تری دارند، بیشتر باشد. دلیل این موضوع این است که جریان هوا تمایل دارد که از محیطی با فشار زیاد به محیطی با فشار کم حرکت کند.

در شرایط ذکر شده، اگر فشار اتاق تمیز از اتاق‌های اطراف که کیفیت پایین‌تری دارند، بیشتر باشد، جریان هوا به سمت خارج خواهد بود (از فشار بیشتر به کمتر) و ذرات و آلاینده‌ها از بیرون به داخل اتاق تمیز به صورت طبیعی وارد نخواهند شد. توجه کنید که به صورت عمومی این اختلاف فشار در حدود 15 تا 20 پاسکال در نظر گرفته می‌شود.

در برخی از حالات، اختلاف فشار بین دو اتاق تمیز با سطح استاندارد یکسان نیز ایجاد می‌شود. برای مثال در یکی از اتاق‌ها در اثر اندازه‌گیری وزن پودرها، ذراتی تولید و پخش می‌شوند که نباید به اتاق مجاور منتقل شوند، بنابراین فشار اتاق مجاور را اندکی بیشتر از اتاق اندازه‌گیری وزن پودرها در نظر می‌گیرند. این در حالی است که سطح دسته‌بندی هر دو اتاق تمیز در استانداردها می‌تواند یکسان نیز باشد.

همانطور که اشاره شد، ایجاد اختلاف فشار، یک فرایند است که به کمک آن می‌توان جریان عمدی از درزها و نشتی‌های موجود در بین دو اتاق ایجاد کرد. حال اگر فشار اتاق بیشتر از محیط بیرون باشد، این جریان از درزها به سمت بیرون خواهد بود ولی اگر فشار اتاق کمتر از محیط بیرون تنظیم شده باشد، جریان هوا از بیرون به سمت داخل وارد می‌شود.

بنابراین همانطور که در این مطلب به آن اشاره شد، برای کنترل آلاینده‌ها در اتاق تمیز و کنترل ورود و خروج ذرات، ابتدا نیاز به دانستن مفهوم اتاق تمیز و ذره داریم. همچنین اشاره شد که انواع راه‌های کنترل آلاینده‌ها در اتاق تمیز شامل فیلتراسیون هوا، نرخ تعویض هوا، حرکت هوا و اختلاف فشار است. توجه کنید که چهار روشی که در بالا برای کنترل آلاینده‌ها ذکر شد را باید در اکثر اتاق‌های تمیز به صورت همزمان مورد استفاده قرار داد. تاثیر هرکدام از این روش‌ها به نوع دسته‌بندی اتاق تمیز، میزان جریان هوای ورودی به اتاق تمیز، الگوی جریان در اتاق تمیز و میزان خروجی هوا از اتاق تمیز بستگی دارد.