پراب سطح همانگونه که از نام آن استنباط می‌گردد، مناسب برای اندازه گیری دمای سطوح مختلف می‌باشد. این پراب‌ دارای دو نوار باریک از جنس "نیکل/آلومینیوم" و "نیکل/کروم" در قسمت سر پراب است که تماس آن را با سطح مورد نیاز جهت اندازه گیری دمایی آسانتر می‌کند.

 ویژگی‌ پراب‌های سطح                                                                                    

نوک اندازه‌گیری پهن تر برای اندازه‌گیری دمای سطح (ساختار ضربدری باندهای سنسور)

تماس جرم کوچکی از سنسور با نقطه اندازه گیری

عدم وجود انتقال انرژی حرارتی

صرف نظرکردن از خطای اندازه گیری سطح