دماسنج محیطی: در این تجهیزات پراب‌ها مستقیما در معرض جریان هوا قرار می‌گیرد و معمولا برای سنجش دمای هوا در سردخانه ها، فریزرها، سیستمهای تهویه هوا (مصرف هوا/تخلیه هوا)، نواحی مربوط به سنجش هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نتایج بهتر در سنجش دمای هوا را میتوان با حرکت دادن پراب در هوا با سرعت 2-3 m/s بدست آورد.