دماسنج محیطی، در این تجهیزات سنسور پراب‌های هوا مستقیما در معرض جریان هوا قرار می‌گیرد و معمولا برای سنجش دمای هوا در قفسه های سرد، فریزرها، سیستمهای تهویه هوا (مصرف هوا/تخلیه هوا)، نواحی مربوط به سنجش هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 نتایج بهتر در سنجش دمای هوا را میتوان با حرکت دادن پروب در هوا با سرعت 2-3 m/s بدست آورد.