دماسنج و ترمومتر تماسی کاربردهای گوناگونی در سیستم‌های تهویه مطبوع، دمای بدنه موتورهای حرارتی و اندازه‌گیری دمای انواع سطوح دارد. سر پراب این دماسنج تماسی پهن بوده تا تماس بیشتری با سطح داشته باشد و میتواند گستره دمای بالاتری را اندازه گیری کند.


ویژگی‌ پراب‌های سطح:

  • نوک اندازه‌گیری پهن تر برای اندازه‌گیری دمای سطح (ساختار ضربدری باندهای سنسور)
  • تماس جرم کوچکی از سنسور با نقطه اندازه گیری
  • عدم وجود انتقال انرژی حرارتی
  • صرف نظرکردن از خطای اندازه گیری سطح