دماسنج و ترمومتر تماسی یا سطح کاربردهای گوناگونی در سیستم‌های تهویه مطبوع، دمای بدنه موتورهای حرارتی و اندازه‌گیری دمای انواع سطوح دارد. سر پراب این دماسنج تماسی پهن بوده تا تماس بیشتری با سطح داشته باشد و میتواند گستره دمای بالاتری را اندازه گیری کند.


ویژگی‌ پراب‌های سطح:

نوک اندازه‌گیری پهن تر برای اندازه‌گیری دمای سطح(ساختار ضربدری باندهای سنسور)https://f2aeb9.portal.ir/uploads/editor/9264f7.jpg

تماس جرم کوچکی از سنسور با نقطه اندازه گیری

عدم وجود انتقال انرژی حرارتی

صرف نظرکردن از خطای اندازه گیری سطح