021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

دور سنج - صدا - نور - Co - Co2


اندازه‌گیری منظم کیفیت هوای داخلی و سطوح آسایش در محیط‌های کار، تنظیم دقیق آب و هوای داخل ساختمان را ممکن می‌سازد و خطر کمبود کارکنان به دلیل بیماری را کاهش می‌دهد. کیفیت هوای داخلی و اندازه‌گیری سطح آسایش نیز به تقویت عملکرد بهتر کارکنان منجر می‌شود.
محتوای CO2 منطقه به عنوان معیاری برای کیفیت هوا استفاده می شود. آب و هوای داخلی نیز با توجه به شرایط نوری غالب در منطقه تعیین می شود. بنابراین نظارت بر این شرایط نور و اندازه گیری سطح لوکس درواقع بخش مهمی از اندازه گیری سطح آسایش کار در محیط محل کار است. تقریباً همه با این مشکل مواجه شده اندکه صداهای پس زمینه به راحتی شما را از کار کردن و تمرکز روی فعالیت های خود باز می دارند. اگر سطح سر و صدا در محل کار بالا باشد مسلما کارایی کارکنان کاهش می یابد البته (مهم نیست که آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات باشد یا همکاران) کاربردهای سرعت سنج چند وجهی است یعنی علاوه بر اندازه گیری دور در دقیقه اجسام دوار، سرعت یا طول تسمه نقاله و کالاهای فروخته شده توسط متر را نیز می توان با استفاده از اندازه گیری تماسی از طریق چرخ اندازه گیری اندازه گیری کرد. همچنین امکان تعیین دور در دقیقه در اجسام در حال چرخش بدون تماس با استفاده از علامت بازتاب و پرتو نور ساطع شده توسط دستگاه وجود دارد.